نوشـــــــته هــاے نیمـــــــه شـــــــــــب🌙

آے ستــــــــــ⭐ـــــــــــاره آٌ ستــــــــــ⭐ــــــــــــاره بے تو شب نورے نداره

🌙شب بخیر ای سرزمین خیال...من و تیر چراغ برق دردمان یکی است
شب که می‌شود
سرمان تاریک، دلمان پرنور
صبح که می‌شود
سرمان سنگین، دلمان خاموش....
+شب بخیر ای سرزمین خیال😴

?Do You Like The Stars
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان