نوشـــــــته هــاے نیمـــــــه شـــــــــــب🌙

آے ستــــــــــ⭐ـــــــــــاره آٌ ستــــــــــ⭐ــــــــــــاره بے تو شب نورے نداره

مَن دختـَـــر پائیـــــــ🍁ـــز

.
.
.
مـــــن به غمگیـــــــــن تریـــــن حالـــــت ممکن شــــادم
تــــــــو به آشـــــــوب دلم ثانـــــــیه اے فکــــــر نکـــــن
.
.
.
.
زاده ی دومین روز از پائـــــــــــــیز سال 1375
?Do You Like The Stars
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان